НАЧАЛО   ГАЗОВИ ДВИГАТЕЛИ   ПРИЛОЖЕНИЯ   ВИДОВЕ ГАЗ   КОНТАКТИ   БРОШУРИ  

 
ВИДОВЕ ГАЗ

Природен газ
Поради ниското си съдържание на въглерод и високото съдържание на водород природният газ се отличава с най-благоприятен остатък на въглероден двуокис. При изгарянето на природен газ се отделя около 40 до 50% по-малко въглероден двуокис, отколкото при изгарянето на въглища, при същото количество генерирана енергия.

Биогаз & сметищен газ
Терминът "биогаз" се използва за газове, получени при анаеробната ферментация на биологични материали. Основните им компоненти са метан и въглероден двуокис. Значителни количества биогаз се отделят при усвояване на утайките в пречиствателните инсталации за отпадни води (
газ от пречиствателни станции за отпадни води) и при анаеробната ферментация на земеделски отпадъци и органични остатъци в сметищата (сметищен газ). Тъй като биомасата е енергиен източник без никакви нетни емисии на въглероден двуокис, използването й като гориво може да доведе до намаляване на използването на изкопаеми горива, а оттам – и до намаляване на парниковия ефект.

Схема на приложение: Биогаз, Сметищен газ, Газ от пречиствателни станции за води

Минен газ
Метанът е продукт, който се отделя при геохимичното преобразуване на органичните вещества във въглища. Метанът и въглеродният двуокис, отделени в процеса на карбонификация, съществуват като свободни газове в пукнатини, процепи и пори, както и под формата на адсорбирани газове във въглищни жили и прилежащите скали. Когато отделеният при подземния добив на въглища метанов газ влезе в контакт с въздуха, се образува силно експлозивна смес. Евакуацията на минния газ е от жизнено значение за безопасността на миньорите. Потенциалната опасност от дифузната емисия на този минен газ и основната му компонента - метана (25 до 60%) се намалява чрез ефикасното му използване за генериране на енергия.

Схема на приложение: Минен газ

Специални индустриални газове
Обикновено, специалните газове представляват отпадъчни газове от индустриални процеси или газове, генерирани специално в процеса на газификация. Технологията за генериране на енергия чрез газови двигатели предлага големи възможности за премахването на индустриалните отпадъчни газове, водорода, дървесно-пиролизните газове и пламъчните газове.

Схема на приложение: Коксов газ

Copyright General Electric Company 1997-2007